oleh

Ayat Akitab Tentang Masalah Keluarga

Berikut adalah beberapa kumpulan rangkuman ayat Alkitab atau firman Allah mengenai masalah dalam keluarga. Silahkan disimak.

Nehemia 12:12
Pada zaman Yoyakim yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini: Meraya, dari kaum keluarga Seraya, Hananya dari kaum keluarga Yeremia,

Nehemia 12:23
Kepala-kepala kaum keluarga anak-anak Lewi tercatat dalam kitab sejarah sampai zaman Yohanan bin Elyasib.

Nehemia 12:22
Tentang orang-orang Lewi, para kepala kaum keluarga mereka tercatat pada zaman Elyasib, Yoyada, Yohanan dan Yadua, sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius, orang Persia itu.

1 Tawarikh 17:17
Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah; sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya TUHAN Allah.

Nehemia 12:13
Mesulam dari kaum keluarga Ezra, Yohanan dari kaum keluarga Amarya,

Nehemia 12:14
Yonatan dari kaum keluarga Melikhu, Yusuf dari kaum keluarga Sebanya,

Nehemia 12:15
Adna dari kaum keluarga Harim, Helkai dari kaum keluarga Merayot,

Nehemia 12:16
Zakharia dari kaum keluarga Ido, Mesulam dari kaum keluarga Gineton,

Nehemia 12:18
Samua dari kaum keluarga Bilga, Yonatan dari kaum keluarga Semaya,

Nehemia 12:19
Matnai dari kaum keluarga Yoyarib, Uzi dari kaum keluarga Yedaya,

Nehemia 12:20
Kalai dari kaum keluarga Salai, Heber dari kaum keluarga Amok,

1 Tawarikh 1:30
Misyma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

Nehemia 12:17
Zikhri dari kaum keluarga Abia, dari kaum keluarga Minyamin, Piltai dari kaum keluarga Moaja,

Yeremia 3:18
Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah Kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka.

2 Samuel 7:19
Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan ALLAH; sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan ALLAH.

Nehemia 12:21
Hasabya dari kaum keluarga Hilkia dan Netaneel dari kaum keluarga Yedaya.

Keluaran 2:1
Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi;

Ratapan 3:27
Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya.

Amsal 5:18
Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan isteri masa mudamu:

1 Samuel 2:31
Sesungguhnya akan datang waktunya, bahwa Aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed